Engine detail_1

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Marant Motortechniek, ( KvK nummer 12049037),  (www.marantmotortechniek.nl)

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Marant Motortechniek verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon ( overeenkomsten).
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie).

Doeleinden van verwerking

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Marant Motortechniek in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Marant Motortechniek gebruikt uw gegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten,
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt,
 • product- en dienstontwikkeling,
 • administratieve handelingen,
 • het bepalen van strategie en beleid,
 • personeelsadministratie,
 • sollicitatieprocedure,
 • aanbiedingen.

Marant Motortechniek verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We sturen een orderbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Marant Motortechniek heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Marant Motortechniek haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Marant Motortechniek.

Daarnaast gebruikt Marant Motortechniek uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Marant Motortechniek verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Marant Motortechniek alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Marant Motortechniek is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van de persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.
Met de “derden” waar Marant Motortechniek gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Marant Motortechniek maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Marant Motortechniek maakt dan ook gebruik van een SSL- beveiligingscertificaat.

Marant Motortechniek maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland. Dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd en uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies

Marant Motortechniek maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
   
 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytic cookies: Marant Motortechniek maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Marant Motortechniek inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Marant Motortechniek worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze  website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Marant Motortechniek is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Marant Motortechniek vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Marant Motortechniek zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Marant Motortechniek vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u  Marant Motortechniek verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u  doen door contact met ons op te nemen via info@marantmotortechniek.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Marant Motortechniek. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Wij helpen u graag verdere als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor kontakt opnemen met autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Marant Motortechniek maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Marant Motortechniek. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Marant Motortechniek ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Marant Motortechniek kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Marant Motortechniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.marantmotortechniek.nl.